Nytt från Roslagsmjölk

Senaste nytt från Roslagsmjölk

Loading blog posts...

Allt om våra gårdar

Vår lokala mjölk kommer från fyra familjeägda jordbruk i Roslagen

ekologiska mjölkprodukter från

KRAV-godkända gårdar i Roslagen

Roslagsmjölk producerar ekologisk standardmjölk, mellanmjölk, lättmjölk, naturell yoghurt, vaniljyoghurt, filmjölk, vispgrädde och Crème fraiche.

Produkterna förädlas vid Grådö mejeri och distribueras i närområdet längs Roslagskusten såväl som i Uppsala och Stockholmsregionen.

Fråga efter produkterna i din butik!

Vår mjölkproduktion leder till höga naturvärden

Gårdarna som levererar mjölk till Roslagsmjölk är samtliga KRAV-godkända. Korna får ströva fritt året runt och betar de närliggande markerna. Nästan allt foder som används till djuren odlas på den egna gården helt utan bekämpningsmedel och handelsgödsel. Gödsel från djuren sprids på åkrarna så att näringen används i ett viktigt kretslopp på gårdarna. De korta transporterna och det varsamma brukandet av jorden skapar en produktionskedja med låg klimatpåverkan av hög kvalité. Vidare bidrar produktionen till mycket höga naturvärden.

Som konsument kan du bidra genom att köpa mjölkprodukter från Roslagsmjölk.

Steniga hagar betas av våra kor

Typisk stenrik beteshage med rik torrmarksflora hos Familjen Åkesson i Barkö.

Längs Roslagskusten förekommer steniga ogödslade naturbeten med extremt höga naturvärden och många arter växter och djur. När markerna betas sent hinner de blommande kärlväxterna med att blomma och sätta frön. Stenarna bidrar till att höja temperaturen i backarna som i sin tur gynnar många insekter. Betet av våra kor och ungdjur bidrar till att minska konkurrens med gräs och ger en hög diversitet bland de kärlväxter och svampar som trivs på markerna. Vi är stolta över att vårda dessa artrika hagar som hyser många rödlistade arter vilka är starkt beroende av en obruten hävd.

Våra dikesrenar blommar

NIKON juli 2016 837_small
Längs byvägarna hos lantbrukarna i Roslagsmjölk blommar en rik kärlväxtflora.

Dikesrenarna slås sent på sommaren och ger en örtrik flora vilken utnyttjas av många insekter och spindlar. Många insekter är specialiserade och lever av en viss växt varför en rik flora också gynnar en rik insektsfauna. Längs byvägarna där Roslagsmjölks producenter driver sin verksamhet blommar det rikligt i dikesrenar och kantzoner mellan hagarna hela sommaren.

Våra skogsbeten gynnar svamp och en unik flora

Roslagsmjölk 2016_08_19 456_mini
Ungdjur på skogsbete nära Östhammarsfjärden.

I Roslagen har skogsbeten varit vanliga, vilket gynnar en rik och omväxlande svamp och örtflora. Den kalkrika marken bidrar till en extra hög artdiversitet. I Roslagen finns en naturtyp som kallas kalkrik skogsmark, som betats under många hundra år. Här växer förutom många kalk- och betesgynnade svamparter ett stort antal orkidéer som är beroende av samma naturtyp. I den omväxlande glesa skogen förekommer svackor med rik örtflora och solbelysta gläntor som attraherar många insekter. I den betade glesa skogen finner man också göktyta, vår minsta hackspettsart, som lever av myror som den fångar på marken.

Gamla stora träd på naturbetesmarken

Roslagsmjölk 2016_08_19 710_mini
Fristående ek på betesmark i närheten av Östhammarsfjärden.

De stora giganterna i beteshagarna är lövträden med extra stora vida kronor. Många lövträd såsom ask och lönn tullades (hamlades) i Roslagen då grenar med löv skördades till djurens vinterfoder. Lövträden i de beteshagar och längs fägator som betas av producenterna till Roslagsmjölk bär spår av den gamla traditionen att ta löv till djuren. På flera platser bibehålls traditionen att tulla träden, vilket ger grova stammar, ihåliga träd och solbelyst bark. Många vedinsekter är beroende av de stora träden, som skapar unika livsmiljöer i hagarna. I våra hagar finner man också gröngölingar, en hackspett som omväxlande söker sin föda i träden och på marken.

Rekordmånga kärlväxter i Hanssons kohage

I Hanssons kohage har växtinventeringar visat att det finns extremt många arter på en liten yta. Bland annat växer här fältgentiana, som minskat starkt i Uppland på senare år. Arten kräver obruten hävd och när betet upphör försvinner fältgentianan snart från betesmarken. I Hanssons hage i Ånö har kor betat utan avbrott i flera hundra år.
En ovanligt rik flora på ogödslad betesmark hos Familjen Hansson i Ånö.

Just här i familjen Hanssons kohage i Ånö har man räknat hela 36 arter örter på en yta motsvarande en kvadratdecimeter. Kanske är det ett världsrekord i artantal per kvadratdecimeter? Avgörande för det höga antalet växter är ett långvarigt bete utan gödsling. Hos Hanssons i Ånö har man inom familjen bedrivit betesdrift i hagarna i över åtta generationer utan avbrott, men kor har förmodligen betat i hagarna betydligt längre än så.

Växtinventeringar har visat att här växer fältgentiana, som minskat starkt i Uppland på senare år. Arten kräver obruten hävd och när betet upphör försvinner fältgentianan snart från betesmarken.

Slänter med stor solinstrålning

Insprängda solbelysta slänter berikar betesmarken och ger en större variation där olika arter växter kan finna livsutrymme. I dessa solbelysta partier kan man finna en extra artrik och torrmarksgynnad flora. På en slänt hemma hos familjen Åkesson i Barkö växer ögontröst, jungfrulin, solvända, ängsklocka och kattfot.

NIKON juli 2016 870_small
Örtrik sluttning i familjen Åkessons kohage i Barkö.

Rödlistade arter trivs i våra hagar

NIKON juli 2016 280_small

Bastardsvärmare, med sina svarta och röda teckningar på vingarna, är lätta att känna igen. De visar också att markerna är artrika och välskötta ut naturvårdssynpunkt, eftersom de har höga krav på obruten hävd. Där bastardsvärmarna förekommer finns också många andra arter insekter och växter, såsom exempelvis kråkvicker och vialarter som bastardsvärmarna lever av men också ängsklocka, rödklint, ängs- och åkervädd. Hos familen Åkesson i Barkö samt hos de övriga producenterna av Roslagsmjölk förekommer flera arter bastardsvärmare.

Fuktiga partier i betesmarken

Barkö Roslagsmjölk 2016_08_27 851_mini
Fjällkon Trolleri betar den fuktiga delen av kohagen hos Familjen Åkesson i Barkö.

På de låglänta partierna i betesmarken gynnas helt andra arter, där tuvbildande gräs och starr kan vara vanliga. Dessa områden kan vara viktiga för groddjur, ormar och smådäggdjur, då de ger fina gömställen och boplatser. Betet från nötkreaturen bidrar till att öppna upp mellan tuvorna, men ibland kan det krävas att gräset slås för att hålla markerna helt öppna och förhindra att kaveldun, sly och våtmarksgynnade arter tar över. Då våra marker i Roslagen vanligtvis drabbas av torka i början av sommaren, kan de våta partierna erbjuda viktiga vattenreservoarer under den torra perioden.

Liten blåklocka är vanlig på de ogödslade naturbetesmarkerna i Roslagen.

Familjen Åkesson i Barkö

Familjen Hansson i Ånö

Familjen Hansson i Väddika

Familjen Reinsson och Igelström i Senneby