Roslagsmjölk-2016_08_19-197_mini.jpg

Roslagens unika naturvärden gynnas

I Roslagen har människor försörjt sig på boskapsskötsel i flera tusen år. Kulturlandskapet med dess blomrika beteshagar, slåttrade ängar och rika skatt av gamla kulturbyggnader vittnar om en lång tradition av djurhållning och brukande av jorden. Markerna visar extremt höga naturvärden varav flera klassats som riksintressanta. Roslagen hyser en unikt rik flora och insektsfauna som saknar motstycke på den här breddgraden. Inventeringar av växter, insekter och fåglar bekräftar att artrikedomen är unikt hög. Många hotade och rödlistade insekter, svampar och växter finns fortfarande kvar i Roslagen, och gynnas av ett aktivt jordbruk och hållande av nötkreatur. Tyvärr har många boskapshållande gårdar under de senaste decennierna lagt ner sin verksamhet och de höga naturvärdena är därför numera starkt hotade av igenväxning i Roslagen.

 

Det är djurhållning och mjölkproduktion över många generationer som bidragit till att kulturlandskapet i Roslagen är varierat och artrikt. Därutöver gynnar det omväxlande landskapet artrikedomen då de små tegarna, steniga hagarna, vallar och dikesrenar med sen slåtter bibehåller en hög örtrikedom. Den kalkrika jorden och höga andelen soltimmar skapar dessutom livsutrymme för kalkrävande och soldyrkande växter och insekter i torrbackarna. Blomsterprakten är speciellt hög under vår och högsommar, och många orkidéer förekommer i stora antal. Genom nötkreaturens bete minskar konkurrens med de annars dominerande gräsarterna och de konkurrenssvaga örterna kan därmed få ett större livsutrymme. Kattfot är en typiskt betesgynnad art, liksom mandelblom, gullviva, jungfrulin, fältgentiana och orkidéer såsom Adam och Eva. Alla dessa arter växer på våra marker. Andra arter gynnas av att marken trampas av djurens klövar och att gödsel släpps i hagarna. Det finns en stor variation med torra solstekta partier med lite gödsel och mer fuktiga eller gödslade områden.

 

Betet av våra kor och ungdjur bidrar till det stora antalet arter, gynnsamma förhållanden för kolonisatörer och arter som starkt missgynnas av konkurrens. Resultatet är en öppen kulturmark, och som många anser fager natur med unikt hög artrikedom.

För att bevara dessa hotade arter och den unika Roslagsnaturen krävs ett aktivt jordbruk med kretsloppstänkande, traditionell skötsel utan gifter och djurhållning.

Vår verksamhet bidrar till ett långsiktigt bevarande av de unika kulturmarkerna i Roslagen.

 

Share your thoughts